Bestyrelsen

Bestyrelsen
SP
Steen Pedersen
Formand
29 34 38 57
KS
Kim Sørensen
Økonomiansvarlig
24 65 10 19
KF
Kim Friis
Bestyrelsesmedlem
61 79 90 62
PR
Per Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
28 19 69 02
TJ
Thomas Johansen
Bestyrelsesmedlem
27 85 86 90
MH
Mikkel Thunestvedt Hansen
Suppleant
31 51 30 19
JV
Julie Vorborg
Suppleant
28 60 28 98
Fremad Valby på Facebook
Generalforsamling 2018


Referat fra Boldklubben Fremad Valbys ordinære generalforsamling d. 5 marts 2018 i

Bevægelseshuset. ;

Dagsorden:

1. Valg af dirigent;

Jan Skov blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.


2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Steen Pedersen kom i sin beretning ind på, at det på mange måder har været et turbulent år klubben

kan se tilbage på. Bestyrelsen har haft fokus på at få overblik over økonomien og kunne fremlægge

en konsolideret økonomi for klubben, hvilket regnskabet med al tydelighed viser er lykkedes.

Nogle få havde tilsyneladende ikke lyst eller vilje til at bakke op om den konsolidering af klubben, som

var og er helt afgørende. Det har medført nogle brandslukninger fra bestyrelsens side i løbet af året,

når ansvaret har svigtet, og det har givet nogle sportslige skrammer i enkelte afdelinger. Når man er

en del af Fremad Valby, så må det være helt naturligt at forvente at ledere og trænere og ansatte i

øvrigt er loyale overfor klubben. Det betyder ikke at man ikke må have andre meninger og opfattelser

end bestyrelsen, men så tage dog fat i bestyrelsen. Når man offentligt udtaler sig negativt om

klubbens ledelse, så er det samtidig klubben man udstiller - på en negativ måde. Når det så er sagt

så har jeg som formand heldigvis også oplevet opbakning og tro på at vi er på rette vej, og det har

været glædeligt at se de mange forældre, der har meldt sig under fanerne og er gået ind som trænere

og holdledere både i pige og i drengeafdelingen. En stor tak for til alle frivillige trænere og ledere.


Klubbens organisering:

Vi har i 2017 fået nedsat et sportsudvalg i H-senior. Vi har her i begyndelsen af 2018 fået nedsat et

længe savnet Ungdomsudvalg, der snart skal i arbejdstøjet, og som jeg har store forventninger til. Vi

er lige op over med at få nedsat et sportsudvalg i K-senior. Og Husudvalg og Cafeudvalg kommer

forhåbentlig inden længe.


Nye vedtægter:

På sidste års GF blev efter et meget stort forarbejde fremlagt forslag til et omfattende sæt nye

vedtægter. Efter behandling på en ekstraordinær GF blev det besluttet at afvente fremkomsten af en

standardvedtægt fra DIF/DGI, som kunne understøtte profilen på vores forening. Disse

standardvedtægter fulgte ikke helt den oprindelige tidsplan fra DIF/DGI, og først i januar lå

standardvedtægterne klar. Det er bestyrelsens plan, at der hen over sommeren vil blive indkaldt til en

ekstraordinær GF hvor der skal tages stilling til et sæt nye vedtægter, baseret på de nævnte standard

vedtægter suppleret med de relevante forslag, der indgik i det oplæg, der blev fremlagt sidste år.


Sponsorer

Mange af ungdomsholdene har været dygtige til at skaffe egne sponsorater, og der må jeg vist

fremhæve Kim Nielsen fra u13 pigerne som den store ræv. Han har vist vejen. Også damesenior og

Kennet Mølby har været om sig, og tilsvarende er sportschefen ved at melde sponsorudsolgt for vores

1. herre-senior. Herudover har vi en række trofaste sponsorer, som på den ene eller anden måde har

spyttet i kassen, og på den måde hjulpet klubben. Tak til alle.

Get2sport - socialt partnerskab

Klubben er i den heldige situation at vi af Danmarks Idræts-forbund er udvalgt som Get2 sport

forening. Vi modtager et betydeligt økonomisk tilskud fra DIF for på den måde at kunne understøtte

indsatsen med at rekruttere frivillige og medlemmer til klubben fra udsatte boligområder, herunder

også i forhold til nydanske piger og kvinder. G2sport midlerne er resultatet af udmøntningen af Satspuljemidlerne

som er vedtaget af Folkertingen og som er gældende for 2018 og de næste fire år.


Sportsligt:

Det blev til endnu en sæson i DS - og mens vi venter på at 2. halvdel af turneringen starter op ligger

vi placeret som en flot nr. 3 i DS. Med lidt held kunne vi endog have indtaget en endnu bedre

placering, men sådan blev det ikke. Klubben har forlænget med træner Jenner frem til sommeren

2019, og har som ansv. for 2. holdet ansat en gammel kending Ole Rasmussen, der er vendt tilbage

fra Irland. Samtidig har vi ændret lidt på strukturen således at vi får et mere integreret 1. og 2. hold,

der kan medvirke til at vi får styrket bredden, uden at det går ud over det fokus der skal være omkring

1. holdet.

På kvindesiden blev det til en flot oprykning til KS, men det jeg vil fremhæve er den udvikling, der er i

antallet af spillere. Vi oplever stort fremmøde til træning, og at der er opbygget et seriøst

træningsmiljø. Det skal vi fastholde og bygge videre ud fra. Stor tak til Mølby og Trine for jeres

arbejde.

Jeg vil ikke gå i detaljer med resultaterne i ungdomsafdelingen. Jeg vil nøjes med at konstatere, at vi

som nævnt tidligere, desværre blev bombet tilbage i nogle årgange i drengeafdelingen. Når jeg

kigger fremad, så har vi nogle spændende og talentfulde årgange faktisk over hele linjen, som bliver

rigtig interessante at følge. En god strømpil er, når spillere fra andre klubber søger ind på vores

bedste hold - og det ser vi faktisk i et pænt omfang.

I pigeafdelingen har vi haft en god sæson med mange nye piger og trænere, samtidig med at vi har

været i stand til at fastholde de "gamle” spillere. Det er en udfordring at fastholde spillerne, ikke

mindst når de kommer op i alderen, men vi har nogle trænere og ledere på pigesiden, der er rigtig

gode til fokusere på det sociale, og det skal blive spændende at følge pigerne de kommende år, og

ikke mindst hvordan vi kan fodboldudvikle vores piger. Vi er ved at være tilbage ved fordums styrke i

pigeafdelingen og det er en stor fornøjelse at følge udviklingen, hvor vi er rigtig godt besat.

Vi fik mulighed for fra oktober måned at ansætte Ida Perin i en projektstilling i forbindelse med Idas

uddannelse. Ida’s opgaver er primært defineret ift vores piger/kvinder. Ida har været et frisk pust i

klubben og har sat sit præg på Bevægelseshuset, støttet op i pigeafdelingen og været inde over hold,

der havde brug for støtte og hjælp. Der er etableret samarbejder med de lokale institutioner og

boligsociale projekter, Hafnia Hallen, og sat en hel række initiativer i gang. Ida er ligeledes klubbens

repræsentant i samarbejdet med DBU om at løfte tilgangen til pigefodbold, hvor der er søsat rigtig

mange projekter.

Herudover har Ida sideløbende trænet ca. 15 piger fra det boligsociale projekt i Hafnia Hallen. Målet

er at få pigerne integreret på klubbens hold, men praksis viser at det ikke er så let. Det sidste er, at

det rent faktisk nu er lykkedes at bryde gennem muren og få pigerne ind på vores klubhold. Jeg håber

vi er i stand til at fastholde pigerne i den organiserede idræt. Vi skal på pigesiden, ligesom på

drengesiden, som jeg kommer tilbage til, have udarbejdet en udviklingsmodel, så vi også på dette

område har en struktur i vores arbejde med pigespillerne.


Samarbejde med FCK og ansættelse af sportslig ungdomskoordinator

Gennem en årrække har vi haft samarbejde med FCK om ugentlig skilis træning af vore bedste

drengehold i u9-u13 årgangen. Baggrunden er klubbens ønske om at kunne give vores bedste hold i

disse årgange et ekstra tilbud, der kan give ekstra motivation og udvikle holdene og spillere.

Det blev i løbet af 2017 klart for bestyrelsen at vi skulle gå nye veje for at løfte den sportslige opgave i

vores ungdomsafdeling. Vi havde dels brug for en gennemarbejdet udviklingsplan og derudover en

person, der dagligt ude på banerne kunne sikre at planen rent faktisk blev implementeret og fulgt på

alle årgange. En sportslig koordinator, der kan yde støtte og vejlede vores trænere, og bakke op om

de praktiske udfordringer, der altid forekommer. Simpelthen gøre det nemmere at være træner og

samtidig sikre den røde tråd i vores arbejde med spillerne. Vi har opslået stillingen med

ansøgningsfrist ultimo marts og ser frem til at vi kan byde en fuldtidsansat sportslig koordinator

velkommen d. 1. maj. En del af stillingen vil være dedikeret til administrativt arbejde - forventeligt ca.

1/3.

Vi har sideløbende indgået et udvidet samarbejde med FCK om en udviklingsmodel for vores

børneårgange dvs u6 til u12 drengene. Jeg forventer mig meget af dette samarbejde, der fra FCK’s

side bliver grebet meget systematisk an, og som skal resultere i en udviklingsmodel for klubben med

behørig hensyn til vores værdier. Hele dette arbejde vi! efter planen blive forankret i vores u-udvalg og

jeg ser meget frem til den dag vi er klar til at implementere vores udviklingsmodel med u-udvalget og

den sportslige medarbejder som katalysatorer.


Håndbold o f svømning:

Janne Sørensen, der var håndboldafdelingens repr. i bestyrelsen, er før jul udtrådt af bestyrelsen, da

hun er nedkommet med en pige. Janne har været et godt bindeled, og der har været styr på tingene i

håndbold. Nye trænere er kommet til og flere kvindelige spillere - vores bedste håndboldhold spiller i

Kval.rækken - og på herresiden kører vi videre med et stabilt old-boys hold, der altid er med fremme.

Vi fik gang i vores ungdomshåndold og har været oppe på en 20-25 spillere, men da de skulle spille

turneringsbold løb de ind i nogle store nederlag, som kan tage pusten fra enhver.

Svømmeafdelingen kører meget stabilt med omkring 60 medlemmer, styret af tre svømmetrænere.

Der er fyldt helt op på holdene, men der er ingen mulighed for udvidelse pga kapaciteten i Valby

Vandkulturhus.


Fremad Valby Cup 2017

Blev gennemført efter et stort arbejde fra ikke mindst Stinas side, men igen må det konstateres at det

er svært for ikke at sige umuligt at gennemføre større arrangementer hvis ikke der er opbakning fra

tilstrækkeligt med frivillige. Det kan med det samme ses på kvaliteten, hvis ikke der er 100% styr på

tingene. Vi prøver igen i 2018 med Ida som tovholder/katalysator, men det er også gjort klart fra

bestyrelsens side at det kræver organisering og sikkerhed for tilstrækkeligt med frivillige hænder, i

modsat fald er vi bedst tjent med at trække stikket. Både internt og eksternt skal vi fremstå

professionelle og seriøse, når vi gir os i kast med disse tiltag.


Valby idrætspark

Har været et kapitel for sig selv i 2017. I hele 2017 blev der renoveret tribune til 22 miio, og det har

betyder stort pres på omklædningsforholdene, som nu endelig er ved at være overstået. Vi havde lige

overstået et andet byggeprojekt, Hafnia Hallen, som så nærmest blev afløst af et nyt, nemlig Valby

Boldklubs nye klubhus. Her i efteråret begyndte så anlæggelsen afen ny kunstbane, men den venter

vi nu på bliver færdig. Endelig så var vejret elendigt i 2017. Så i 2018 kan det kun blive bedre.

Jeg har tidligere været lidt inde på de daglige udfordringer i VI. I den forbindelse må vi ikke glemme at

vi faktisk har nogle af de bedste baneforhold i Kbh’s kommune. For bare en halv snes år siden

kæmpede vi om tiderne i de lokale gymnastiksale. Nu kæmper vi om tiderne på 6-7 kunstbaner her i

Valby Idrp. Det viser også bare, at selv om forholdende løbende forbedres - og her tænker jeg

specifikt på kunstbanerne - så er der altid kamp om de fleste og bedste tider ikke.


Hafnia Hallen

12017 blev Hafnia Hallen indviet efter mange års tilløb. Der er ingen tvivl om at Hafnia Hallen i

modsætning til Club Danmark hallen i meget større omfang møder brugernes behov. Dette

understøttes af mange udadvendte aktiviteter og en kraftigt markedsføring af Hafnia Hallens tilbud.

Hafnia hallen er således noget jeg ser som et stort gode ift de muligheder hallen giver for indendørs

aktiviteter, og det gør klubben da også god brug af.


Bevægelseshuset

Vi har nogle fantastiske rammer for vores klub i form af Bevægelseshuset. Det bekræftes hver gang vi

har gæster på besøg, som er vildt imponerede - og meget misundelige - på vores klubhus.

s?

Det bliver brugt hele dagen igennem, og det er meget glædeligt. Vi har en stor synergieffekt ved at

have Fys-Huset Valby som en del af huset, da det skaber forudsætningerne for en masse af de

aktiviteter der foregår om dagen, ikke mindst i form af Aktiv4ever, FC Parkinson samt FC Prostata

(der er et forskningsprojekt under KU). Det var helt rigtig set dengang at få integreret Fys-huset i

Bevægelseshuset. Og det er en fornøjelse at have Finn & co i huset.

Aina har igen i år taget et stort slæb med tøjvask og rengøring. Vi har fået John Næsborg ind som

"vicevært”, men ligeså meget bygningssagkyndig, og Næsborg har været en fantastisk hjælp. Således

fik jeg i maj måned meddelelse om at vi fra klubhuspuljen have modtaget tilsagn om ca. 125.000 kr. til

genopretning af vores klimaanlæg. Næsborg blev tilkaldt og det blev starten på en større runde i

huset, hvor installationer, vandvarmere etc. blev gennemgået. Der er etableret kontakt til kommunens

beskæftigelsesprojekt, som fik ryddet op i hele vores forhave og luget ukrudt, som var vokset vildt op

omkring Bev.huset. Der er blevet malet cykelskur og flere projekter er på vej - for vores hus skal

nødvendigvis løbende vedligeholdes. Så en stor tak til John for at træde ind på et område, hvor

klubben virkelig havde brug for de gode kræfter.

Det jeg savner er at vi får løftet vores cafe, så vores hus og cafeen naturligvis, i langt højere grad

bliver omdrejningspunkt for f.eks. hold-fællesspisninger. Det sker også i dag, men slet ikke i et

omfang, som det burde. De fleste ungdomshold er vilde med en gang i mellem at spise sammen med

deres holdkammerater og trænere, og det underbygger sammenholdet. Også om sommeren er der

simpelthen de bedste muligheder for at tænde op i udendørsgrillen og lægge nogle pølser eller kød

på grillen. Vi har alle muligheder. Derfor er det mit håb at vi kan få nedsat et cafeudvalg, der består af

vores brugere/medlemmer, der skal komme med ideer og inspiration til hvordan medlemmerne ser at

cafeen skal udvikle sig.


Lidt tilbage til de sportslige overvejelser...

Som ingen vist er i tvivl om, har jeg store forventninger til, at vi i 2018 får lagt fundamentet for et

udviklingsmiljø for vores såkaldte børneårgange op til u12/13, ikke mindst understøttet af samarbejdet

med FCK, et stærkt ungdomsudvalg samt en sportslig koordinator.

Mine overvejelser går derfor på: Hvordan sikrer vi et udviklingsmiljø for vores ungdomshold, altså fra

u13 og op, hvor vi er i stand til at fastholde vores unge spillere, og vores talenter? Jeg må konstatere,

at det er ikke der vi hidtil har haft vores spidskompetence. Lige nu har vi vores u 14 drenge, der

spiller i Elite Øst, og vi har en talentfuld U12 årgang, der står på spring. Vi skal kunne fastholde disse

spillere i klubben, og det gør vi kun ved at skabe et attraktivt miljø, hvor den enkelte spiller og

forældrene oplever, at klubben har en rød tråd og kan tilbyde nogle rammer, der appellerer til at også

vores bedste spillere kan fastholdes. Kan vi etablere dette alene? Muligvis. - Kan vi lokalt gøre det

sammen med andre, så vi lokalt kan holde på vores lokale talenter, og måske endda tiltrække talenter

fra andre klubber? I hvert fald er jeg mere og mere overbevist om, at der i en kommende

udviklingsplan for vores ungdomshold også bør indgå overvejelser om hvordan vi lokalt etablerer et

hold/talentsamarbejde. Jeg tænker ikke nødvendigvis overbygning, men forankret og integreret i et

samarbejde mellem Fremad Valby og f.eks. vores naboer fra Frem, der sikrer et lokalt miljø for vores

lokale talenter. En model, der skal tilgodese begge klubber og som i enhver henseende skal

underbygge en win-win model. Og hvis overordnede formål er at bevare de lokale talenter lokalt. Alt

dette skal naturligvis også ses i perspektiv af samarbejdet med KIES, men som også rækker hånd til

de visioner om en ny "Københavns idrætsby”, der arbejdes på ift Valby Idrp.


Afslutning

Jeg vil godt slutte min beretning af med at rette en tak til alle de gode frivillige kræfter i klubben, der

gør en kæmpe indsats i dagligdagen, og som er helt afgørende for at vores børn og unge synes det er

sjovt og udviklende at spille i Fremad Valby. Og endnu engang: jeg ser så meget frem til at vi kommer

i gang med vores ungdomsudvalg og arbejdet med udviklingsmodellen.

Vi har fået konsolideret klubben og har nogle fantastiske forudsætninger for at kunne videreudvikle

klubben sportsligt på den måde vi gerne selv vil have det. Vi har i dag et fantastisk fundament i form

af nogle utrolig engagerede og topmotiverede trænere, og vi har nogle fysiske rammer, der rummer

nogle enestående muligheder for at dyrke et fællesskab på tværs af hold, årgange og køn. Vi er som

klub i dag meget privilligerede, - Men det må aldrig blive en sovepude for os, tværtimod skal det være

en anspore til at blive endnu bedre, og satse endnu mere på fællesskabet i Fremad Valby.

Bevægelseshuset er omdrejningspunktet i vores klub, det sted vi samles og mødes, og et sted man

dukker op, selvom man ikke selv skal spille, men for at støtte de andre hold - og løfte fællesskabet.

Til allersidst en tak til bestyrelsens, og en særlig tak til Janne Sørensen fra håndbold, der nu passer

lille barn, men som har repræsenteret håndbold på fornemste vis i bestyrelsen.

Tak til alle der bidrager positivt for at videreudvikle klubben. Det sker hver dag ude på de enkelte hold

og jeg håber og ser frem til at vi kan få kanaliseret al den positive energi ud til gavn for fællesskabet i

Fremad Valby.


Kommentarer til beretning:

Diar Ali:

Hvordan kommer vores spillere på højere niveau via samarbejdet med FCK?

Steen forklarede FCK-konceptet og sammenhæng til DBU topcenter (for spillere op til og med

u12)

Søren Mogensen: FCK lavet samarbejdet for egen vindings skyld.

Søren Stange:

Hvad tænker I omkring muligt samarbejde med Frem?

Steen P:

Fastholdelse af vores talenter i et lokalt miljø - Begge klubber har en interesse i at samarbejde og

med den rigtige indstilling tror jeg på at begge klubber kan få masser ud af et eventuelt samarbejde.

Kim Nielsen:

Jeg tror vi skal have koblet drenge- og pigeafdelingerne bedre sammen. Det kunne f.éks. være med

en fælles træning een gang om ugen, hvis det er muligt.

Paul:

Jeg mener vi bør lave et samarbejde med en anden klub. Om det så skal være Frem, Hvidovre eller

en tredje klub er underordnet.

Renas Kayaalp:

Jeg har kendt til Fremad Valby altid, fordi jeg har gået i skole med mange herfra. Dengang jeg

spillede i KB, var jeg meget misundelig på de sociale muligheder Fremad Valby havde ift. KB.

Det jeg tror er vigtigt er, at vi får de unge til, at føle at Fremad Valby er mere professionelt. Fx tøj- og

eller skabsordning for de bedste hold.

Herefter blev beretningen vedtaget med akklamation.


3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Kim Sørensen gennemgik regnskabet

Kommentarer til regnskabet:

Søren Stange:

Har alle klubbens medlemmer betalt kontingent?

Kim Sørensen:

Alle har betalt!

Regnskab godkendt med akklamation.


4. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling


5. Fremlæggelse af budget

Kim Sørensen præsenterede budgettet for 2018 med et forventet resultat på 352.000 kr.

Budget godkendt uden kommentarer.


6. Valg ifølge loven

1. Formand - Steen Pedersen - på valg - modtager genvalg. Genvalgt

2. Repræsentant Janne Sørensen - på valg - modtager ikke genvalg. Bestyrelsen

foreslår Thomas Johansen - Thomas Johansen valgt

3. Repræsentant Mikkel T. Hansen- på valg 2018. Bestyrelsen foreslår Kim Friis -

Kim Friis Valgt

4. Repræsentant/Økonomiansvarlig - Kim Sørensen - ikke på valg

5. Repræsentant Mathilde Bolding Andreasen - ikke på valg - Mathilde Bolding

trækker sig - Per Rasmussen valgt.

6. Suppleant - Bestyrelsen foreslår Mikkel T. Hansen - Mikkel T. Hansen Valgt

7. Suppleant - Per Rasmussen - valgt til bestyrelsen - Julie Vorborg valgt


7. Eventuelt

Ingen kommentarer